Jogi nyilatkozat

I.1. A www.cdsys.hu weboldal

Jelen Jogi nyilatkozat (Nyilatkozat) hatálya alá tartozik a CDSYS Nyrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2. B. ép.; Cégjegyzékszám: 01-10-141924; adószám: 32010266-2-41;  statisztikai számjel: 32010266-6202-114-01; Vezető tisztségviselő: Petrán Viktor, vezérigazgató) (Szolgáltató) által, illetve javára bejegyzett domain név alatt üzemeltetett www.cdsys.hu internetes oldal (Honlap).

I.2. A Felhasználó

A Honlap használatának feltétele, hogy a látogatók, azaz az interneten böngészők (Felhasználó) elfogadják a jelen Nyilatkozatban foglaltakat. A Felhasználó a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra történő belépéssel, illetve a Honlapon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen Nyilatkozatot megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Felhasználók a Honlapot kizárólag saját felelősségükre használhatják.

E felhasználás főbb feltételei a következők:

  1. A Honlapra mutató hivatkozást (link) bárki szabadon használhatja, a felhasználás módja és terjedelme azonban nem járhat a c) pontban foglaltak sérelmével.
  2. Tilos a Szolgálatóval való kapcsolat valótlan, félrevezető módon történő feltüntetése.
  3. A Felhasználó nem tehet közzé valótlan információt a Honlappal összefüggésben, vagy azzal kapcsolatosan, különösen tilos valótlan vagy megtévesztő információk közzététele a Szolgálató által kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szolgálató logójának, védjegyeinek bármely módon történő felhasználása kizárólag előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges.

A Honlap arculata, tartalmának meghatározása, összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (Tartalom) egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alatt áll. Az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Szolgálató kizárólagosan jogosult. A szerzői jog jogosultja a Szolgálató, ezért kizárólag e cég jogosult minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére.

A Szolgálató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy annak bármely részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni vagy tárolni, kivéve, ha a Szolgálató kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi.

Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag készítése, átdolgozása, ideértve különösen az ikonok, gombok, linkek, háttérképek, szöveg, kép, grafika, logó, fotó, hang és videó anyagok készítését, valamint a Tartalom a Szolgálató előzetes engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, hozzáférhetővé tétele, terjesztése, bármilyen további internetes felhasználása, forgalmazása.

A Szolgálató hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználók saját, személyes használatra a Honlap vagy annak részei kivonatait saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák.

A Szolgálató a Tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.
Amennyiben a Felhasználó önként anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt is), küld a Honlapon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra a Szolgálató ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos, időben és térben korlátlan felhasználási jogot szerezzen. Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak általa készített vagy olyan egyéb anyagokat küldhet a Szolgálató számára, amely kapcsán kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

A Szolgálató a Tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére – tekintve, hogy azon a Szolgálatótól független változtatás is történhet – teljes mértékben felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a Tartalom megbízhatósága érdekében.

 

A Felhasználók a Honlapot kizárólag saját felelősségükre használják, és a Szolgálató nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a Honlap használatából ered, illetve amely a helytelen, hibás vagy hiányos Tartalom következménye.

 

A Szolgálató a Honlapról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyezhet el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért sem.

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgálató nem felelős a Honlap használatának következményeként a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a Honlap biztonságát, különös tekintettel az alábbiakra:

  1. Nem megengedett a hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre, azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
  2. Tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
  3. Tilos beavatkozást megkísérelni bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Honlapon, a Honlap túlterhelése [overloading], „elárasztása” [flooding], „spamelése”, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy „összeomlasztása” [crashing]);
  4. Nem megengedett nem kívánt e-mailek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését is.

A Szolgálató a Honlap működtetése, illetve a Honlapról elérhető egyes szolgáltatások nyújtása során a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó egyéb előírások, jó gyakorlatok figyelembevételével jár el. A Szolgálató a tudomására jutott személyes adatnak vagy valamely titoknak minősülő tényeket, információkat a jogszabályokban foglaltak szerinti magas fokú védelemi intézkedések megtartása mellett kezelni. A Szolgálató a Honlapon elhelyezett Adatkezelési tájékoztatójában (Tájékoztató) ismerteti az érintettekkel az adatkezelés szabályait, illetve átláthatóvá teszi az adatkezeléseit. A Tájékoztató elérhető az alábbi URL-en: www.cdsys.hu.

 

A Szolgálató fenntartja magának a jogot a Nyilatkozat módosítására. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a felhasználási feltételek módosításai rá nézve minden esetben kötelezőek. Amennyiben a Nyilatkozat módosulna, akkor erről a Szolgálató a Honlapon közleményt helyez el (pop-up ablak).

Budapest, 2022.07.15.